898577154371810

!!!!!Webshopunk Bezár!!!!! Válassz óriási választékunkból most óriási kedvezménnyel!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ

Név: Szűcs Amarilla Edit egyéni vállalkozó

Székhely: 2030, Érd, Jegenyefa utca 1

E-mail: mindenamiekszerinfo@gmail.com

Telefonszám: +36 30 9303917

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatlak, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha élsz valamelyik említett jogoddal.

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS

Tekintettel az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira is, amikortól az Európai Unió területén zajló adatkezelésre az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete az irányadó, a személyes adatok direkt marketing célú kezelése a jogos érdek érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az érintett hozzájárulása.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kezelt adatok: Az általad a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásod visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az önkéntes hozzájárulásod, amit a kapcsolatfelvétellel adsz meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek:

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő a nevedet, lakcímedet, telefonszámodat, email címedet, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezelheti.

Amennyiben rendelést adtál le, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenek.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerinti 5 évig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben garanciális ügyintézést kérsz, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordulsz-e garanciális ügyintézés esetén, önkéntes döntésed, azonban, ha hozzánk fordulsz, a fogyasztóvédelemrol szóló ̋ 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben panasszal fordulsz hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordulsz-e panasszal az az önkéntes döntésed, azonban ha hozzánk fordulsz, a fogyasztóvédelemrol szóló ̋      1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatlak arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

• Postai küldemény:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában és az ehhez szükséges adatokat (vevő neve, címe) kezeli és a postai küldemény feladását követően a törvényi szabályozás szerint eltelt évben törli.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben személyes adataidnak megadását kérheti a kézbesítéskor postai átvételnél.

• Foxpost küldemény:

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/999-0369

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

Az Adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában és az ehhez szükséges adatokat (vevő neve, címe, e-mailcíme, telefonszáma) kezeli és a küldemény feladását követően a törvényi szabályozás szerint eltelt évben törli.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül a rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetnek meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga,
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben jogaiddal élni kívánsz, az az azonosításoddal jár együtt, valamint az Adatkezelőnek szükségszerűen fel kell vennie Veled a kapcsolatot. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Rólad), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panaszod a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben vásárlóm voltál és panasz- vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretnéd magadat azonosítani, az azonosításhoz kérjük, add meg rendelésről kiállított számla azonosítóját is. Ennek felhasználásával, mint vásárlót be tudlak azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga: Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, azonban vedd figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük a rendszereinkből, valamint ha tartozásod áll fenn, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adataidat a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés: Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapj és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztasson:
  • az adatkezelés céljai;
  • a Veled kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • azon jogod, hogy kérelmezheted az Adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Tőled gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Rád nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az azonosításodat követően e-mailben juttatja el a Rólad kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérlek, hogy kérelmedben jelöld meg, hogy a személyes adatokhoz kérsz hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéred.

 • Helyesbítéshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
  • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését bármely okból (például azért mert számodra jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéred, hanem ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • tiltakoztál az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést. Ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztat.

 • Törléshez – elfeledtetéshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • visszavonod a hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; o tiltakozol a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a rólad kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek feléd követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 • Tiltakozáshoz való jog: Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a Rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Hordozhatósághoz való jog: Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az önkéntes hozzájárulásodon alapul, jogod van arra, hogy kérd Adatkezelőtől, hogy az általad az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapd, amit Adatkezelő xml vagy csv formátumban bocsát a rendelkezésedre, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. Automatizált döntéshozatal:

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Te és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely jogaidnak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • a kifejezett hozzájárulásodon alapul.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a személyes adataiddal dolgoznak.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben szerinted az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheted (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthatsz bíróság előtt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Az adott – az Adatkezelő által kezelt – honlap

(www.mindenamiekszer.hu) és/vagy a Minden, AMI ezüst ékszer (Pandora stílusú, ezüst- és divatékszer) facebook csoport használatával elfogadod a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztat az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását.
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatod,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles vagy-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Rád nézve milyen várható következményekkel bír.

Jelen dokumentum az Adatkezelő által kezelt honlapon (www.mindenamiekszer.hu) és/vagy a Minden, AMI ezüst ékszer (Pandora stílusú, ezüst- és divatékszer) facebook csoporton meghirdetett termékek megrendeléseivel, kiszállításaival és panaszkezelésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Utolsó frissítés: 2021.03.12.

X